Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Investování do fondů

Fondy jsou jednou z forem kolektivního investování a odborníci je často doporučují i začátečníkům. Dá se v nich totiž relativně jednoduše zorientovat, výběr fondů je velmi pestrý a tak jde o zajímavou investiční příležitost jak pro opatrnější, tak i odvážnější investory. Co je třeba vědět dříve, než se rozhodnete pro investování do fondů a v čem spočívají rozdíly mezi jednotlivými typy fondů?

Co jsou podílové fondy?

Pokud se v investorských kruzích mluví o fondech, tak v drtivé většině případů jde o podílové fondy. Ty jsou tvořeny společným majetkem více subjektů - podílníků, tedy investorů, kteří nabyli cenné papíry (podílové listy) a tím pádem i majetkovou účast v subjektu kolektivního investování.

Samotný podílový fond a majetek v rámci něj tak vzniká z vydaných cenných papírů, které následně správcovská společnost investuje. Jak již název napovídá, správcovská společnost společný majetek podílníků jen spravuje, a tedy vložené investiční prostředky investorů zůstávají jejich majetkem. Správcovská společnost, resp. investiční společnost je pouze podle statutu příslušného podílového fondu spravuje. Investování do fondů je proto jednou z forem kolektivního investování, kterým jsme pozornost věnovali i v tomto článku.

Podílové fondy přitom nejsou žádnou novinkou posledních desetiletí. Životnost některých fondů je až překvapivě dlouhá, přičemž první instituce pro kolektivní investování vznikaly již v první polovině 19. století ve Velké Británii. První fond však vznikl ještě mnohem dříve, a to konkrétně v Nizozemsku v roce 1774, přičemž se mu podařilo „dožít“ úctyhodných 50 let, po kterých následovala jeho likvidace.

Mluvíme-li o historii podílových fondů, nemůžeme opomenout ani fond MFS Massachusetts Investors, který již o rok oslaví sto let od založení, případně fond Pioneer založený v roce 1928, který rovněž existuje dodnes. Pokud vám v této souvislosti napadá otázka, proč jsou některé podílové fondy úspěšnější než jiné a dokáží přežít i velké krize, tak vězte, že úspěch často spočívá v šikovnosti jeho manažerů a promyšleného výběru akciových titulů.

Které typy fondů by neměly ujít vaší pozornosti?

Již jsme zmínili, že jednou z výhod investování do podílových fondů je pestrá nabídka, a tak si můžete vybrat vhodný fond podle rizika, které jste ochotni podstoupit, časového horizontu, případně odhadovaného výnosu. Orientovat se můžete i podle toho, na jakou tržní oblast, resp. jaká aktiva je konkrétní fond zaměřen. Než se však definitivně rozhodnete, měli byste vědět, podle čeho fondy rozdělujeme a s jakými typy fondů se můžete setkat.

Otevřené a uzavřené podílové fondy

Ve většině případů se setkáte s otevřenými podílovými fondy. Spočívají v tom, že počet vydaných podílových listů není omezen a investovat může v zásadě každý. Zároveň, majitelům zůstává právo kdykoli své podílové listy prodat zpět investiční společnosti, čímž je zajištěna likvidita investovaných peněz. Jednoduše, pokud se rozhodnete své podílové listy prodat, správcovská, resp. investiční společnost je od vás odkoupí.

Uzavřené podílové fondy se od těch otevřených v mnohém odlišují. Zpravidla je vydávání podílových listů předem omezeno a správcovská společnost od vás dopisy nevykoupí. Mnoho uzavřených fondů je dokonce vytvářeno pouze na dobu určitou. Tím nejpodstatnějším znakem tedy je, že investor má v tomto případě omezený přístup k penězům a nemá možnost odprodat své podílové listy zpět společnosti. Uzavřené fondy mají smysl zejména v tom, že investorovi se investovaná částka spolu s výnosem vyplatí po ukončení životnosti fondu, případně pravidelně formou dividend.

Typy podílových fondů podle investiční strategie

Otevřené podílové fondy si dále můžete vybírat podle investiční strategie, investičního horizontu a dosavadní, resp. očekávané výkonnosti. Blíže jsme se podívali na některé z fondů, které se v hledáčku investorů vyskytují nejčastěji.

Fondy peněžního trhu – tento typ podílových fondů má zpravidla kratší investiční horizont, přibližně do jednoho roku. Prostředky vysbírané v rámci fondu od investorů se zhodnocují na peněžním trhu, tedy především uložením na termínované účty či nákupem státních dluhopisů. Výkonnost těchto fondů bývá zpravidla nižší, stejně jako riziko, které je s nimi spojeno. Nabízejí sice stabilní, avšak jen velmi malé výnosy, jež aktuálně ani zdaleka nevykompenzují inflaci.

Dluhopisové fondy – zajímavou alternativou k fondům peněžního trhu jsou i fondy dluhopisové, protože nabízejí o něco delší časový horizont a zpravidla také vyšší výnos. Fondy investují do korporátních nebo státních dluhopisů, přičemž důraz je kladen na nízkou míru rizika a tedy i dobrou pověst a stabilitu emitenta.

Akciové fondy – jak už jejich název napovídá, jedná se o fondy, u kterých jsou prostředky od podílníků investovány do akcií vybraných společností, resp. do akcií společností z určitého tržního odvětví. Investiční horizont je v tomto případě několik let, nejčastěji se doporučuje investovat alespoň na 7 let. Jelikož jde o akcie, kurz může výrazně kolísat, proto jsou akciové fondy vhodné spíše pro investory s chladnou hlavou a schopností zvládat riziko. Na druhé straně, akciové fondy mohou přinášet velmi zajímavé výnosy a výhodou je také vysoká likvidita.

Smíšené fondy – pokud vám akcie připadají být příliš riskantní a zároveň vás slibovaný výnos u dluhopisů neoslovuje, tak zajímavou volbou mohou být smíšené fondy. V tomto případě fond nakupuje různá aktiva, jako dluhopisy, akcie či jiné cenné papíry. Výkonnost v tomto případě záleží na šikovnosti portfolio manažera a procentuální skladby jednotlivých aktiv. Na té pak závisí míra rizika, investiční horizont i potenciální výnos.

Fondy nemovitostí - narazit můžete i na celou řadu speciálních fondů, které jsou zaměřeny na investování do konkrétních kategorií aktiv, jako jsou například nemovitosti. Takový fond pak investuje do nemovitostí v určité lokalitě a je zajímavou příležitostí pro každého, kdo v tomto směru vidí potenciál a nechce investovat do nemovitosti individuálně. U těchto fondů je třeba počítat s delším investičním horizontem.

...a co indexové fondy?

Až dosud jsme psali o konkrétních typech podílových fondů. Existují však také indexové fondy, resp. ETF, které jsou často s ostatními fondy jakoby v „jedné krabičce“. ETF se však od podílových fondů v mnohém odlišují. Pro lepší představu se věnujme jejich krátkému srovnání.

V první řadě je třeba si uvědomit, že zatímco podílové fondy někdo vždy řídí a rozhoduje o výběru aktiv, ETF pouze kopírují určitý vývoj. Indexové fondy jsou tedy pasivní fondy, které pouze odrážejí dění na trhu – například kopírují nárůst/pokles akcií technologických firem. Poplatky u indexových fondů jsou zpravidla nižší, stejně jako minimální vklad, ale investiční horizont bývá delší než u podílových fondů.

Ještě než si vyberete podílový fond

V předchozích částech jsme zmiňovali výrazy jako likvidita, riziko, potenciální výnos či investiční horizont. Kromě těchto parametrů by vás měla zajímat i výše vstupní investice, která v některých případech může nemile překvapit. V každém případě jde o informace, které by vás ve vztahu ke konkrétnímu fondu měly zajímat a na základě kterých byste si uměli vyhodnotit, zda do fondu zainvestujete.

Vhodnou pomůckou při výběru podílového fondu může být i scoring a rating, který udělují agentury na základě různých vlastních kritérií. Rating podílového fondu je ukazatelem pomáhajícím odhadnout jeho budoucnost, scoring je naopak hodnocením fondu na základě historických údajů. V rámci něj se hodnotí dosažená výkonnost, tržní podíl, riziko a další parametry. Počet hvězdiček či procent při hodnocení fondu však neberte jako záruku či garanci, že investicí určitě neuděláte chybu, jakákoli hodnocení slouží spíše k usnadnění orientace. Navíc je třeba uvědomit si, že vysoká výkonnost fondu v minulosti rozhodně není garancí budoucích výnosů.

Vedle všech zmíněných kritérií byste měli vzít v úvahu i konkrétní podmínky platformy, přes kterou se rozhodnete investovat, a také podmínky správcovské společnosti. Účtovat si totiž může nejen poplatky za správu, ale například i vstupní či výstupní poplatky. Důležité je také, zda se jedná o tuzemskou nebo zahraniční správcovskou společnost, což má vliv na výkon dohledu a příslušnou jurisdikci.

Na závěr vzpomeňme, že pokud vás zajímají i další formy kolektivního investování, určitě nepřehlédněte P2P půjčky. Díky moderní online platformě můžete své peníze půjčit bez starostí a následně mít radost ze zajímavého výnosu.

Přidané dne: 23.03.2023
Zpět na Blog

Investovaná suma:

Doba investování:

Investovaná suma:

Doba investování:

Výnos:

Celkový stav účtu: